หน้าหลัก

นายกสมาคมศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรมวงศ์
นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย 

        เมื่อ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันวิทยาศาสตร์ไทย) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวปราศรัย เรื่อง "ทิศทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาของไทย
­" ณ ที่สัมมนาวิชาการคณาจารย์และนักเทคโนโลยีก­ารศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดำเนินการโดย รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่สทุ่ง และ ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท ในนามสมาคม
เทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย 

       ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เน้นการทำแผนยุทธศาสตร์ "เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา"
ตามหมวด ๙ ของ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ มิใช่เพียงแค่ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" เพียงอย่างเดียว
โดยคำนึงถึง การเสนอแนะอิงระบบ ตามแนว SIPOF Model

ประมวลภาพบรรยากาศเก่าๆ โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

Image Gallery

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000