วัตถุประสงค์ของสมาคม

 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
1.กำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3.อมรมและเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตลอดจนนวัตกรรมการศึกษา แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

4.ส่งเสริมสถานภาพและมาตรฐานของวิชาชีพฯ

5.เปิดโอกาสให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิก
 

ประมวลภาพบรรยากาศเก่าๆ โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

Image Gallery

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000