คณะผู้บริหารสมาคม

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย::Association for Educational Technology of Thailand
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อำเภอ เมืองมหาสารคาม
จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 

Faculty of Education Mahasarakham University
Muang Mahasarakham
Mahasarakham Province
 Zip code 44000.

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
อุปนายกคนที่ 1 
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ
อุปนายกคนที่ 2 
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
ดร.ภูเบศ เลื่อมใส

อุปนายกคนที่ 3
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
 
 
 ดร.นคร ละลอกน้ำ 
กรรมการและประชาสัมพันธ์
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
   
รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ

กรรมการและเหรัญญิก
 สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ 
กรรมการและนายทะเบียน
 สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
 อาจารย์ธนดล ภูสีฤทธิ์
กรรมการและปฏิคม
 สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ

กรรมการ
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
   
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ

กรรมการ
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
 
   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ

กรรมการ
 สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย

 
ดร.ดวงพร ธรรมะ 

กรรมการ
 สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย

ดร.ฐิติชัย รักบำรุง

กรรมการและเลขานุการ
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย

อาจารย์ดำรัส อ่อนเฉวียง

ประชาสัมพันธ์
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพบรรยากาศเก่าๆ โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

Image Gallery

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อาคารคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269/2 ถนนนครสวรรค์
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000